صدور چک بلامحل

صدور چک بلامحل(چک کیفری)

در مواردی که چک دارای وصف کیفری است دارنده می تواند از طریق طرح شکایت کیفری برای وصول وجه چک و خسارات آن اقدام کند. ماده ۱۳ قانون صدور چک که اصلاحی ۱۳۸۲ است چکهایی را که فاقد وصف کیفری هستند توصیف کرده است و در مقایسه با ماده ۱۳ سابق به گونه ای وضع شده است که بیش از ۹۰% از چکهای صادره را از شمول وصف کیفری خارج می کند پس اگر چکی به تاریخ موخر بر صدور صادر شود(چک وعده دار) یا چک سفید امضاء یا امانی یا بابت تضمین باشد ، دارنده چک در صورت برگشت آن، نمی تواند اقدام کیفری کند اما باید دید اقدام کیفری چه معایب و محاسنی دارد و دلیل این اقدام قانونگذار چیست؟

پس از آنکه چک بی وعده یا روز صادر شد دارنده آن می تواند آن را همان روز یا نهایت ظرف ۶ ماه به بانک ارائه دهد تا وجه آن را دریافت کند پس از صدور چک روز این توهم ایجاد نشود که باید قطعا همان روز به بانک ارائه شود بلکه از لحظه ای که چک روز صادر گردد تا ۶ ماه دارای وصف کیفری خواهد بود و دارنده می تواند ظرف ۶ ماه به بانک مراجعه و در صورت عدم پرداخت چک، گواهی عدم پرداخت دریافت کند . پس از آنکه گواهی عدم پرداخت صادر گردید دارنده مکلف است ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت اقدام به طرح شکایت کیفری در دادسرا نماید.

در نتیجه به استناد ماده ۱۱ قانون صدور چک، برای آنکه دارنده چک حق شکایت کیفری را از دست ندهد و به اصطلاح حق شکایتش از بین نرود باید دو وظیفه قانونی را رعایت کند:

۱- تا ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن اقدام و گواهی عدم پرداخت را دریافت کند.

۲- ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت کیفری مطرح کند.

نکته مهمی که باید بدانید این است که قانونگذار برای حق شکایت کیفری شرط دیگری هم قرار داده است و آن عدم انتقال چک به دیگری است و در انتهای این ماده مقرر نموده است کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری ندارد مگر آنکه انتقال قهری باشد و منظور از انتقال قهری فوت دارنده چک است که موجب انتقال حقوق مالی وی به وراث او می شود.

شاید فلسفه این شرط جلوگیری از اقدامی غیرقانونی است که در عرف بازار به «شرخری» معروف است. زیرا بسیار پیش آمده بود که دارنده چک پس از مراجعه به بانک و برگشت خوردن آن، ناامید از رسیدگی قضائی و وصول طلب خود، اقدام به انتقال چک به شخصی به نام «شرخر»می نمود که با استفاده از زور و تهدید صاحب حساب چک را وصول یا صاحب حساب را روانه تخت بیمارستان یا …. می کرد . خلاصه این رفتارهای ضد اجتماعی قانونگذار را بر آن داشت تا شخصی که چک کیفری به او منتقل شده است (شرخر) را از شکایت کیفری محروم کند تا به این وسیله از این گونه انتقال ها جلوگیری شود.

نحوه طرح شکایت کیفری: امروزه دادسرا عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم می باشد و اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبه خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می شود ، برای طرح شکایت کیفری ، دارنده می بایست پس از دریافت گواهی عدم پرداخت(ظرف ۶ماه از تاریخ چک) در دادسرای صالح طرح دعوی کند. منظور از دادسرای صالح دادسرای محل وقوع بانک محال علیه می باشد. به عبارت دیگر شکایت کیفری باید در دادسرای واقع در حوزه قضایی که بانک محال علیه در آن حوزه باشد و چک در آن بانک منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده باشد طرح شود. در مورد چک های صادره از حساب های سراسری نظیر حساب های سپهر و سیبا، که دارنده چک می تواند به هر یک از شعب سراسر کشور مراجعه نماید و گواهی عدم پرداخت نماید رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ۶۶۹ مورخه ۲۱/۷/۱۳۸۳ مقرر می دارد که : « در رویه متداول سیستم یکپارچه بانکها، به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه کند. بنابراین در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع الیه، بزه صدور چک بلا محل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی خواهد بود » چون در این گونه چکها، دادسرای واقع در حوزه قضائی که چک در آن برگشت خورده است صالح می باشد. به عنوان مثال چنانچه بانک صاحب حساب شعبه ظفر در تهران باشد دادسرای ناحیه ۳ (ونک) صلاحیت رسیدگی دارد و اگر از نوع چک سیبا بوده و در بانک شعبه چتگر برگشت خورده باشد دادسرای ناحیه ۵(صادقیه) صلاحیت رسیدگی دارد.

پس از تعیین دادسرای صالح شاکی شکایت خود را با ارائه گواهی عدم پرداخت و اصل چک به آن دادسرا تقدیم و بر اساس مبلغ چک هزینه شکایت کیفری را پرداخت می کند. در حال حاضر مبلغ ورودیه در دادسرا ۱۰ هزار تومان است و برای مطالبه چک تا ۱ میلیون ريال مبلغ ۶۵۰۰ تومان و از یک میلیون تا ۱۰ میلیون ريال ۱۰۵۰۰ تومان و برای چکی که مازاد بر ۱۰ میلیون ريال است در کل ۲۲۵۰۰ تومان هزینه دادرسی پرداخت می شود.

پس از تشکیل پرونده و ارجاع آن به یکی از شعب بازپرسی ، بازپرس

یا دادیار مربوطه تحقیقات لازم را به عمل می آورد و در صورت توجه اتهام به متهم(یعنی احتمال ارتکاب جرم اتهامی) یکی از قرارهای کفالت یا وثیقه صادر و از متهم اخذ می کند و اگر متهم قادر به تودیع وثیقه(پرداخت وثیقه) یا ارائه کفیل(شخصی که کفالت وی را قبول کند) نباشد با همان قرار تأمین صادره تا زمان رسیدگی و صدور حکم روانه بازداشت می شود. پس از انجام تحقیقات و در صورت تکمیل بودن آن، پرونده نزد دادستان فرستاده می شود تا در مورد مجرمیت متهم اظهارنظر نموده و در صورت احراز اتهام، پرونده را با صدورقرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه کیفری ارسال کند.

دادگاه کیفری پس از تعیین وقت اقدام به رسیدگی و صدور حکم می کند و اگر صدور چک بلامحل را محرز بداند؛ صادرکننده را به پرداخت وجه چک و کلیه خسارات قانونی محکوم نموده و علاوه بر آن مرتکب را به مجازات حبس نیز محکوم می کند و مدت مجازات حبس بر اساس مبلغ چک و به استناد ماده ۷ قانون صدور چک به شرح ذیل می باشد:

الف) چنانچه مبلغ چک کمتر از ده میلیون ريال باشد به حبس تا ۶ ماه

ب) چنانچه مبلغ چک از ده میلیون تا پنجاه میلیون ريال باشد به حبس از شش ماه تا یک سال

ج)چنانچه مبلغ چک بیش از پنجاه میلیون ريال باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال

د) چنانچه صدور چک بلامحل از حساب مسدود بوده باشد بدون درنظر گرفتن مبلغ آن مجازات اشد یعنی دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال اعمال می شود.

برجسب ها :

چک بلامحل ، چک کیفری ، چک به روز، قانون چک ، چک سفید امضا ، چک امانت ، چک بابت تضمین ، گواهی عدم پرداخت ، دادسرا ، انتقال چک ، شرخری ، رای وحدت رویه ۶۶۹ چک ، مجازات چک کیفری ،

تمامی حقوق این سایت محفوظ است نیک اندیش باران

Call Now Buttonتماس