بهترین وکیل ملک بهترین وکیل ملکی در قانون مدنی ایران، مال به دو قسم، تقسیم شده است.مال منقول و مال غیر منقول.کلیه املاک و اجزای وابسته به آن، در عداد اموال غیر منقول قرار می گیرند.گسترش جامعه های بشری و بالا رفتن
ادامه مطلب

تهدید تهدید-جرم به معنای ترساندن و بیم دادن بوده و عبارت است از واداشتن دیگری به انجام دادن جرم یا گرفتن مال؛ به طوری که ترس از عاقبت کار یا انجام ندادن کار مورد نظر، انجام دهنده را مطیع و گوش به
ادامه مطلب

بیع – خرید و فروش   برای مشاوره با وکیل بیع در مشهد با شماره 09151186862 تماس بگیرید ، حداقل 1 دقیقه یا در حد 1 سوال / سپاس وکیل خرید و فروش در مشهد همانطور که میدانیم عقد بیع از جمله
ادامه مطلب