برای مشاوره با وکیل جهت خیانت در امانت با شماره های موسسه تماس بگیرید ، لطفا مکالمه در حد 1 دقیقه یا 1 سوال باشد / سپاس   خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب تلف یا مفقود نمودن (این سه
ادامه مطلب