وکیل کلاهبرداری از شرکت های بیمهReviewed by علی ابراهیمی مهر on May 9Rating: 5.0وکیل کلاهبرداری از شرکت های بیمه در مشهدیکی از انواع کلاهبرداری،کلاهبرداری از شرکتهای بیمه می باشد که در سالهای اخیر به دلیل افزایش مبلغ دیه تصادف است ساختگی بصورت سازمان یافته شایع شده است بدین توضیح که در این نوع کلاهبرداری ها افراد سودجو از طریق صحنه سازی و مانور های متقلبانه در تصادفات چنین وانمود می کنند که تصادفات رخ داده به علت بی احتیاطی یکی یا هر دو راننده ی وسیله ی نقلیه اتفاق افتاده است این درحالی است که در ظاهر امر

کلاهبرداری از شرکت های بیمه (صحنه سازی تصادف)

یکی از انواع کلاهبرداری،کلاهبرداری از شرکتهای بیمه می باشد که در سالهای اخیر به دلیل افزایش مبلغ دیه تصادف است ساختگی بصورت سازمان یافته شایع شده است بدین توضیح که در این نوع کلاهبرداری ها افراد سودجو از طریق صحنه سازی و مانور های متقلبانه در تصادفات چنین وانمود می کنند که تصادفات رخ داده به علت بی احتیاطی یکی یا هر دو راننده ی وسیله ی نقلیه اتفاق افتاده است این درحالی است که در ظاهر امر
،تصادفات مذکور از شکل و ظاهر قانونی و کاملا اتفاقی بر خوردامی باشد و حتی در مواردی نیز موفق به دریافت دیه یا خسارت از شرکتهای بیمه می شوند در این مطلب سعی داریم به اختصار به توضیح این نوع کلاهبرداری ارکان و شرایط آن و هم چنین مجازات آن بپردازیم.

عنصر قانونی: 1-ماده ی 1قانونی تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بیان می دارد:”هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارت خانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیره واقع امیدوار نماید یا  از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و عنوان مجعول اختیار کند. و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حواله جات یا قبوض یا مفاصا حساب  و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود”

2-قانون بیمه ی اجباری مصوب 1395:ماده ی 61:”هرکس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری تصادف تعویض خودرو و یاایجاد خسارت عمدی وجوهی را بابت خسارت دریافت کند به حبس تعزیری درجه6 و جزای نقدی معادل2برابر وجوه دریافتی محکوم می شود.”دراین ماده شروع به کلاهبرداری از بیمه نیز جرم انگاری شده است که اگر قبل از دریافت خسارت ساختگی بودن آن مشخص شود مجازات آن جزای نقدی درجه ی 5می باشد.

2-عنصر مادی : رفتار مجرمانه در کلاهبرداری همیشه بصورت فعل مثبت ظهور می یابد و کلاهبرداری بصورت ترک فعل هیچ گاه محقق نمی گردد.برای تحقق این جرم3شرط مهم وجود دارد:1-استفاده از وسایل متقلبانه و صحنه سازی 2- و فریب شرکت های بیمه 3-بردن مال دیگری (گرفتن دیه یا خسارت)

در تمام موارد این نوع کلاهبرداری فرد باید با حیله و تقلب و توسل به وسایل متقلبانه و صحنه سازی سعی درگرفتن دیه یا خسارت از شرکتهای بیمه داشته باشد.استفاده از هرنوع وسیله ای که عرفا متقلبانه محسوب شود می تواند موجب تحقق عنصر مادی این جرم(کلاهبرداری)شود که این نکته را می توان از ماده ی 1قانون تشدید که بیان میدارد:

یا وسایل تقلبی دیگر فهمید که از آن جمله می توان به ایجاد تصادف ساختگی و گرفتن پول از شرکتهای بیمه اشاره کرد نکته ی اساسی در این میان مقدم بودن مانورهای متقلبانه می باشد بدین معنا که باید مانورهای متقلبانه و صحنه سازی کلاهبردار بیمه قب از تحصیل خسارت و به منظور خسارت و به منظور تحصیل باشد.

شرط دوم اغفال و فریب شرکتهای بیمه می باشد بدین مفهوم که شرکتهای بیمه باید در نتیجه ی فریب خسارت را به مرتکب جرم پرداخت نموده واین پرداخت باید با رضایت صورت گیرد و در نتیجه شرط سوم که بردن مال متعلق به دیگری است که منظور از مال دیگری مال متعلق به بیت المال است از طریق گرفتن دیه و خسارت محقق می شود نکته ی مهم در مورد این سه شرط این است که باید بین استفاده از وسایل متقلبانه  و صحنه سازی و اغفال و فریب شرکتهای بیمه و گرفتن خسارت رابطه ی مستقیمی وجود داشته باشد.

عنصر روانی:این جرم از جمله جرایم مقید و نیازمند سوءنیت عام و سوءنیت خاص می باشد با این توضیح که کلاهبردار در استفاده از وسایل متقلبانه و صحنه سازی عاملا اقدام نماید که حقوق انان از آن به عنوان سوءنیت عام نام برده اند و ازطرف دیگر باید قصد گرفتن دیه یا خسارت از شرکتهای بیمه را داشته باشد که نتیجه آن ضرری به شرکت های بیمه وارد شود بنابراین با گرفتن دیه یا خسارت از شرکتهای بیمه جرمئ کلاهبرداری محقق شده است در انتها ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که برای جلوگیری از این سوءاستفاده ها و کلاهبرداری ها باید میان پزشکی قانونی و پلیس راهنمای و رانندگی هماهنگی وجود داشته باشد و مضاف برآن باید یک نوع سیستم جامع ویکپارچه بیمه جهت ثبت مشخصات وسیله نقلیه،مقصر حادثه فارغ از نوع شرکت بیمه پرداخت کننده خسارت راه اندازی گردد . تا بتواند موارد ساختگی و صحنه سازی ها را تشخیص دهند و از حجم ورودی پرونده ها بکاهند و راه را برای این نوع کلاهبردار مسدود نماید.

وکیل کلاهبرداری از شرکت های بیمه در مشهد

 

پیام بگذارید