وکیل طلاق رجعیReviewed by علی ابراهیمی مهر on May 5Rating: 5.0طلاق رجعیوکیل طلاق رجعی,رجوع بمعنی برگشتن است و رجعت بکسر و فتح راء بمعنی یکدفعه برگشتن میباشد. در اصطلاح حقوقی رجعۀ بمعنی برگردانیدن زن مطلقه در مدت عده بنکاح ...

وکیل طلاق رجعی

وکیل طلاق رجعی
وکیل طلاق رجعی
وکیل ,طلاق رجعی طلاقی است که شوهر میتواند در مدت عده بطلاق رجوع بنماید و نکاح را بحالت اول برگرداند. بهمین اعتبار
بطلاق مزبور طلاق رجعی گفته شده است. ماده “۱۱۴۸” قانون مدنی میگوید:” در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.
” طلاق  در مورد زنی است که یائسه نبوده و شوهر با او نزدیکی کرده باشد.
مدت عده باعتبار وضعیت زن چنانکه بعداً دیده میشود فرق مینماید، و آنگاه سه طهر و گاه دیگر سه ماه
و چنانچه زن حامله باشد تا وضع حمل است. در هر یک از سه مورد شوهر میتواند در مدت عده از طلاق رجوع نماید
و نکاح را بحالت اول عودت دهد. چنانچه طلاق رجعی از نظر تحلیلی مورد مطالعه قرار گیرد، یکی از دو فرض پیش میآید:
-۱ در طلاق، نکاح بوسیلۀ صیغۀ طلاق منحل میگردد، ولی قانون بجهات اجتماعی تمامی احکام زوجیت
را در مدت عده جاری میداند و بشوهر نیز اجازه میدهد که بتواند بطلاق رجوع کند. این است که گفته میشود
مطلقه رجعیه در حکم زوجه است.
-۲ در طلاق رجعی نکاح، بوسیلۀ طلاق و انقضاء مدت عده منحل میگردد بشرط آنکه شوهر در مدت عده
رجوع بآن نکرده باشد. بنابراین مادام که عده منقضی نشود رابطۀ زوجیت برقرار میباشد و مطلقه رجعیه در
حقیقت زوجه است. بعضی از فقهاء تصریح مینمایند که چون مطلقه رجعیه زوجه یا در حکم زوجه است
حلیت نزدیکی و بوسیدن و لمس کردن او در مدت عده متوقف بر رجوع قبلی نیست بدین جهت است که:
یک- در صورتی که شوهر در مدت عده رجوع کند، نکاح اول با همان مهر معین و شرائط
مندرجه در عقد نکاح ادامه پیدا میکند.
دو- در مدت عده طلاق رجعی زن و شوهر نمیتوانند با یکدیگر نکاح مجدد منعقد نمایند
و شوهر میتواند بطلاق رجوع کند.
بنابر آنچه گفته شد که مدت عده رجعیه در حکم دوران زناشوئی یا دوران زناشوئی است:
الف- در مدت عده رجعیه زن مستحق نفقه میباشد.

پیام بگذارید