وکیل زنا - لواط - 09151186862Reviewed by علی ابراهیمی مهر on Nov 25Rating: 5.0وکیل زنا - لواط - 09151186862همه چیز درباره قوانین ازدواج موقت در ایران قوانین رابطه نامشروع حکم زنا|وکیل زنا|وکیل خوب|وکیل پایه یک دادگستری|روابط نامشروع ضابطه تشخیص اعمال ضد عفت و اخلاق عمومی مصادیق جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

وکیل زنا – لواط – 09151186862

وکیل زنا - لواط - 09151186862
وکیل زنا – لواط – 09151186862

حد زنا در موارد زیر اعدام است:

الف- زنا با محارم نسبی.

ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.

پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.

ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت

رئیس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن

و زانیه محصنه است.

هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار

ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. حکم این مقرره در مورد لواط،

تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.

حد لواط برای فاعل، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، و همچنین در

صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، اعدام است.

و در غیر اینصورت ۱۰۰ ضربه شلاق است.

 

 

فصل اول – تعريف و موجبات حد لواط
ماده 108
 – لواط وطي انسان مذكراست چه بصورت دخول باشدياتفخيذ . 
ماده 109 
– فاعل و مفعول لواط هر دو محكوم به حد خواهندشد . 
ماده 110
 – حد لواط در صورت دخول قتل است و كيفيت نوع

آن در اختيار حاكم شرع است . 
ماده 111
 – لواط در صورتي موجب قتل مي شود كه فاعل ومفعول

بالغ و عاقل و مختار باشند . 
ماده 112
 – هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغي لواط كند فاعل كشته

مي شود و مفعول

اگر مكره نباشد تا74 ضربه شلاق تعزيرمي شود . 
ماده 113
 – هرگاه نابالغي نابالغ ديگر را وطي كند تا74 ضربه

شلاق تعزير مي شوند

مگر آنكه يكي از آنها اكراه شده باشد . 
فصل دوم – راههاي ثبوت لواط در دادگاه
ماده 114
 – حد لواط با چهار بار اقرار نزد حاكم شرع نسبت به

اقرار كننده ثابت مي شود . 
ماده 115 
– اقرار كمتر از چهار بار موجب حد نيست و اقراركننده

تعزير مي شود . 
ماده 116 
– اقرار در صورتي نافذ است كه اقرار كننده بالغ ، عاقل مختار

و داراي قصد باشد . 
ماده 117
 – حد لواط با شهادت چهار مرد عادل كه آن را مشاهده كرده باشند

ثابت مي شود . 
ماده 118
 – با شهادت كمتر از چهار مرد عادل لواط ثابت نمي شود

پیام بگذارید