وکیل جعل در مشهد 09151186862Reviewed by علی ابراهیمی مهر on May 3Rating: 5.0وکیل جعل در مشهدجعل:جعل در لغت به معنای دگرگون وخلق کردن است ویکی از جرایمی است که امروزه در جامعه بسیار اتفاق می افتد در این مطلب به اختصار به توضیح این جرم و ارکان آن می پردازیم. وکیل جعل در مشهد , وکیل خوب جعل در مشهد , بهترین وکیل جعل در مشهد , مشاوره با وکیل جعل در مشهد , شماره وکیل جعل در مشهد

در صورتی که نیاز به مشاوره در زمینه جعل در مشهد هستید با وکلای موسسه طلیعه داران عدالت تماس بگیرید تا شماره را راهنمایی کنند ، لطفا مکالمه کوتاه و در حد 1 دقیقه باشد / سپاس

جعل:جعل در لغت به معنای دگرگون وخلق کردن است ویکی از جرایمی است که امروزه در جامعه بسیار اتفاق می افتد در این مطلب به اختصار به توضیح این جرم و ارکان آن می پردازیم.

عنصر قانونی جعل :قانون گذار در قانون در ماده ی 523قانون مجازات بخش تعزیرات جعل وتزویر را این گونه تعریف کرده است:”ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی،خراشیدن با تراشیدن،یا قلم بردن یا اسحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقویم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته ی دیگر یا بکاربردن مهردیگری بدون اجازه صاحب آن ونظایر اینها به قصد تقلب مواردی که درقانون ذکرشده است ازباب مثال می باشد واگر موارد دیگری باشد که باعث به اشتباه انداختن افراد شود مصداق جرم جعل می باشد بنابراین موارد مذکور حصری نیستند.

عنصرمادی:رفتار مرتکب دراین جرم هم به صورت فعل وهم ترک فعل محقق می شود که درتمام رفتارها باید باعث به اشتباه افتادن طرف مقابل شود ومهم تر آنکه قصد تقلب نیز داشته باشد لازم به ذکر است که جرم جعل باید بر روی سند،نوشته یاهرچیزی که واقعی وصحیح است اتفاق بیفتد واگر موارد بالا برروی سند جعلی یاغیر واقعی صورت گیرد جرمی محقق نشده است.

درقانون 2نوع جعل را معرفی می نماید:1-جعل مادی2-جعل مفادی(معنوی)

جعل مادی:دراین نوع ازجعل،فرد باروشهای ذکرشده درماده ی523قانون درسند تغییراتی ایجاد می کند بدین مفهوم که سند درعالم خارج وجود دارد سپس بزهکار باعمل خود محتوی،مضنون یا امضای آن را تغغیر می دهد که این تغییرات قابل شناسایی می باشد.

جعل معنوی:در این نوع ازجعل هیچگونه خدشه ای به ظاهر سند یانوشته وارد نمی شود ولی حقیقت درسند تعریف می گردد لذا مطالب سند به گونه ای دیگر منعکس می شود.

عنصرمعنوی(روانی):

جرم جعل از جرائم مادی حرف نیست ونیازمند عنصر روانی است.بدین مفهوم که فرد باید قصد ساختن یا تغییردادن داشته باشد واین امر آگاهانه صورت بگیرد وهم چنین باید قصد فریب دادن دیگران را داشته باشد که سند یانوشته ی جعلی را به جای اصل به دیگری بدهد وازاین طریق ضرری به شخص وارد نماید که احتمال ورود ضررهم کفایت می کند یعنی اگر سند یانوشته ی جعلی رادراختیار دیگری قرار می دهد واحتمال دهد که بااین اتفاق ضرری به شخص وارد می شود برای تحقق جرم جعل کفایت می کند ولازم نیست حتما ضرر تحقق خارجی داشته باشد حداقل ورود ضرر برای تحقق این جرم کفایت می کند وباید بین ضرر وعمل مادی فیزیکی رابطه ی ——-وجود داشته باشد ومنظور ازضرر لزوما ضرر بالفعل نیست بلکه ضرر بالقوه نیز کفایت می کند به طور خلاصه برای تحقق این جرم 3شرط باید اتفاق بیفتد:

1-جعل دریک امرواقعی صورت گیرد نه چیزی که ساختگی وتقلبی باشد

2-امکان به اشتباه افتادن دیگران را ایجاد نماید.

3-ماهیت سند یانوشته باید ساختگی وتقلبی باشد نه صرفا اطلاعات دروغ

درراستای این جرم ممکن است جرم دیگری بنام استفاده ازسند مجعول نیز صورت گیرد بدین منظور که فردی سندی را جعل و ازآن استفاده نماید که در اینجا مرتکب 2جرم شده که قانون گذار برای هریک مجازات مستقلی تعیین کرده است در استفاده ازسند مجعول 3اتفاق ضروری می باشد:

1-در استفاده ازسند مجعول ماهیت جعلی بودن آن احراز گردد.

2-قصد استفاده وقصد احراز به دیگری در آن لحاظ شود که این ضرر لازم نیست مادی باشد بلکه ضرر معنوی نیز شامل می شود.

3-قابلیت ورود ضرر باید محرز باشد درغیر اینصورت سند یاهرنوشته ی دیگر نمی تواند قابلیت ایراد ضرر داشته باشد وجرم استفاده ازسند مجعول تحقق پیدا نخواهد کرد.

عنصر قانونی جعل :قانون گذار در قانون در ماده ی 523قانون مجازات بخش تعزیرات جعل و تزویر را این گونه تعریف کرده است:”ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی،خراشیدن با تراشیدن،یا قلم بردن یا اسحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقویم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته ی دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب مواردی که در قانون ذکرشده است از باب مثال می باشد و اگر موارد دیگری باشد که باعث به اشتباه انداختن افراد شود مصداق جرم جعل می باشد بنابراین موارد مذکور حصری نیستند.

عنصر مادی : رفتار مرتکب در این جرم هم به صورت فعل وهم ترک فعل محقق می شود که در تمام رفتارها باید باعث به اشتباه افتادن طرف مقابل شود و مهم تر آنکه قصد تقلب نیز داشته باشد لازم به ذکر است که جرم جعل باید بر روی سند،نوشته یا هر چیزی که واقعی و صحیح است اتفاق بیفتد و اگر موارد بالا بر روی سند جعلی یا غیر واقعی صورت گیرد جرمی محقق نشده است.

در قانون 2 نوع جعل را معرفی می نماید:1-جعل مادی2-جعل مفادی(معنوی)

جعل مادی :در این نوع از جعل ، فرد با روشهای ذکرشده در ماده ی523قانون درسند تغییراتی ایجاد می کند بدین مفهوم که سند در عالم خارج وجود دارد سپس بزهکار با عمل خود محتوی ، مضنون یا امضای آن را تغیر می دهد که این تغییرات قابل شناسایی می باشد.

جعل معنوی:در این نوع از جعل هیچگونه خدشه ای به ظاهر سند یا نوشته وارد نمی شود ولی حقیقت درسند تعریف می گردد لذا مطالب سند به گونه ای دیگر منعکس می شود.

عنصر معنوی (روانی):

جرم جعل از جرائم مادی حرف نیست و نیازمند عنصر روانی است.بدین مفهوم که فرد باید قصد ساختن یا تغییر دادن داشته باشد واین امر آگاهانه صورت بگیرد وهم چنین باید قصد فریب دادن دیگران را داشته باشد که سند یا نوشته ی جعلی را به جای اصل به دیگری بدهد و از این طریق ضرری به شخص وارد نماید که احتمال ورود ضرر هم کفایت می کند یعنی اگر سند یا نوشته ی جعلی را در اختیار دیگری قرار می دهد و احتمال دهد که با این اتفاق ضرری به شخص وارد می شود برای تحقق جرم جعل کفایت می کند ولازم نیست حتما ضرر تحقق خارجی داشته باشد حداقل ورود ضرر برای تحقق این جرم کفایت می کند و باید بین ضرر و عمل مادی فیزیکی رابطه ی ——-وجود داشته باشد و منظور ازضرر لزوما ضرر بالفعل نیست بلکه ضرر بالقوه نیز کفایت می کند به طور خلاصه برای تحقق این جرم 3شرط باید اتفاق بیفتد:

1-جعل دریک امر واقعی صورت گیرد نه چیزی که ساختگی و تقلبی باشد

2-امکان به اشتباه افتادن دیگران را ایجاد نماید.

3-ماهیت سند یا نوشته باید ساختگی و تقلبی باشد نه صرفا اطلاعات دروغ

در راستای این جرم ممکن است جرم دیگری بنام استفاده از سند مجعول نیز صورت گیرد بدین منظور که فردی سندی را جعل و از آن استفاده نماید که در اینجا مرتکب 2جرم شده که قانون گذار برای هریک مجازات مستقلی تعیین کرده است در استفاده از سند مجعول 3اتفاق ضروری می باشد:

1-در استفاده از سند مجعول ماهیت جعلی بودن آن احراز گردد.

2-قصد استفاده و قصد احراز به دیگری در آن لحاظ شود که این ضرر لازم نیست مادی باشد بلکه ضرر معنوی نیز شامل می شود.

3-قابلیت ورود ضرر باید محرز باشد در غیر اینصورت سند یا هر نوشته ی دیگر نمی تواند قابلیت ایراد ضرر داشته باشد و جرم استفاده از سند مجعول تحقق پیدا نخواهد کرد.

پیام بگذارید