معاونت در جرمReviewed by علی ابراهیمی مهر on May 5Rating: 5.0معاونت در جرممعاونت در جرم به اختصارمعاونت در جرم آن است که شخصی بدون آنکه در عملیات اجرایی ارتکاب جرم به طور مستقیم شرکت کرده باشد به یکی از حالتهای پیش‌بینی شده...

معاونت در جرم

معاونت در جرم
معاونت در جرم

معاونت در جرم آن است که شخصی بدون آنکه در عملیات اجرایی ارتکاب جرم

به طور مستقیم شرکت کرده باشد به یکی از حالتهای پیش‌بینی شده در قانون

با مباشر جرم همکاری کند؛ در واقع، معاونت جرم مستقل به حساب نمی آید. جرم

بودن معاونت، تابع جرم اصلی است. در نتیجه، اگر وصف مجرمانه از عمل اصلی

زدوده شود، به معاونت هم سرایت خواهد کرد.

ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی: «اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند:

الف-  هرکس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند

یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم شود.

ب- هر کس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب

جرم را به مرتکب ارائه دهد.

پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران

زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شدرط است؛ چنانچه فاعل

اصلی جرم جرمی شدید تر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب

شود معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم خواهد شد.»

سوء استفاده موضوع این ماده در قانون سابق مصوب ۱۳۷۰ وجود نداشت.

سوء استفاده نباید در حد اکراه باشد و نیز نباید مشمول قواعد آمر و مأمور قرار گیرد.

همچنین به نظر می‌رسد در این مورد، تفاوتی بین اشخاص حقوقی دولتی و عمومی

با اشخاص حقوقی خصوصی وجود ندارد و سوء استفاده از قدرت در مورد مقامات

دولتی و غیر دولتی قابل تصور و عملاً امکان پذیر است.

معاونت در شروع به جرم نیز قابل تحقق است؛ مثلاً شخصی رمز عابر بانک

دیگری رادر اختیار مجرم می گذارد تا از آن به صورت غیرقانونی برداشت کند

اما قبل از آنکه مجرم بتواند مبلغی برداشت کند، صاحب حساب، موجودی

حساب را جابجا کند و به واسطه خالی بودن حساب بانکی عملاً جرم محقق نشود.

در اینجا، شروع به جرم و معاونت در شروع به جرم رخ داده است؛

یکی تحت عنوان مباشر و دیگری تحت عنوان معاون جرم قابل تعقیب هستند.

پیام بگذارید