چرا وکیل کیفری لازم داریم ؟ 

شکایت از شخصی که مرتكب تخلفی شده و عمل او طبق قانون جرم تلقی می شود و قاضی برای آن مجازات تعیین كرده شکایت “کیفری” نامیده می‌شود. نوشتن شکوائیه کیفری شیوه خاصی ندارد و مانند دعاوی حقوقی نیاز به فرم خاصی ندارد، اما خوب است شکایتنامه منظم و مرتب از حیث جمله بندی وخوانا باشد و بهتر است که توسط وکیل در مشهد تنظیم شود.

 

برای مشاوره با بهترین وکیل کیفری در مشهد با شماره  09151186862 تماس بگیرید ، مکالمه کوتاه و در حد یک دقیقه باشد / سپاس

 

مبحث اول:

روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه :
برای رسیدگی به هر عنوان مجرمانه، مراحل چهارگانه ای وجود دارد که شاکی باید ضمن آگاهی از این مراحل اقداماتی که به وی مربوط و منتسب می باشد را انجام داده تا شکوائیه وی ثبت و انجام تحقیقات ، تعقیب، رسیدگی، صدور حکم و اعمال مجازات فراهم گردد.

گفتار اول:
تنظیم شکوائیه و مراجعه به دادسرای صالح
اولین اقدام شاکی برای اعلام جرم و تظلم خواهی تنظیم شکوائیه میباشد

چرا که مطابق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ یکی از جهات قانونی برای شروع به تعقیب، شکایت شاکی یا مدعی خصوصی است. البته اگر جرم جنبه عمومی داشته باشد اقامه دعوا و تعقیب متهم از این جنبه از وظایف دادستان محسوب میشود.

الف) نحوه تنظیم شکوائیه و شرایط آن:

به تکلیف ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری شاکی یا مدعی خصوصی می تواند شخصأ یا توسط وکیل شکایت کند. در شکوائیه موارد زیر قید میشود.

١. نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و در صورت امکان نشانی پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و کد پستی شاکی؛

۲. موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم؛

٣. ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی؛
۴. ادله وقوع جرم، اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در و مطلعان در صورت امکان

۵. مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان؛

قوه قضائیه مکلف است اوراق متحدالشکل مشتمل بر موارد فوق تهیه کند و در اختیار مراجعان قرار دهد تا در تنظیم شکوائیه مورد استفاده قرار گیرد. عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شکایت نیست. بعد از تنظیم شکوائیه شاکی باید از دو جهت تمبر باطل نماید:

١. تمبر از بابت تصدیق اوراق پیوستی:

همزمان با تنظیم شکوائیه باید شاکی تمامی اسناد و مدارک و ادله مکتوب خود را پیوست شکوائیه نموده و این استاد را به تکلیف بند ۱۷ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین باید با پرداخت مبلغ ۵٫۰۰۰ ریال» مصدق نماید.

ورود به سایت بهترین مقالات حقوقی و کیفری
۲. تمبر هزینه شکایت کیفری:
باید با مراجعه به واحد تمبر در دادسرای مربوطه مطابق بن۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با پرداخت مبلغ «۵۰٫۰۰۰» تمبر از بابت هزینه شکایت ابطال نماید. ( این مبلغ به 10 هزار تومان افزایش یافته است )

ب) تقدیم شکوائیه به دادسرای صالحه:

بعد از تنظیم شکوائیه دومین اقدام شاکی تقدیم این عرض حال به دادسرای صالح برای رسیدگی میباشد.

 

مستفاد از ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری سلسله مراتب صلاحیت دادسراها برای رسیدگی به جرم به شرح ذیل می باشند 

1 -دادسرای محل وقوع جرم:
اصل و قاعده این است که شاکی باید ابتدأ شکوائیه خود را به دادسرای محل وقوع جرم تقدیم نمایند.

٢. دادسرای محل کشف جرم یا دستگیری متهم:

اگر محل وقوع جرم مشخص نباشد، شکوائیه به دادسرایی تقدیم می شود که جرم در حوزه آن کشف شده یا متهم دستگیر شده است.

٣. دادسرای محل اقامت متهم:

به هر دلیلی اگر محل وقوع جرم مشخص نباشد یا جرم کشف نشده یا متهم دستگیر نشود شکایت به دادسرای محل اقامت متهم تقدیم خواهد شد.

ج) تحویل شکوائیه به معاونت ارجاع:
شاکی بعد از ابطال تمبر و مصدق نمودن تمام اوراق کپی، شکوائیه خود را در دادسرا به قسمت معاونت ارجاع تقدیم می کند.

معاون ارجاع پس از بررسی پرونده در صورت نبودن مانع (رعایت صلاحیت ذاتی و محلی و هزینه و ابطال تمبر) ممکن است با توجه به رویه موجود، اقدام به ارجاع پرونده به کلانتری مربوطه و یا یکی از شعبات بازپرسی یا دادیاری نماید

ارجاع پرونده به کلانتری مربوطه:

در این حالت قبل از ثبت پروندهدر دادسرا پرونده به کلانتری که جرم در حوزه آن اتفاق افتاده یا در حوزه آن کشف شده یا متهم در حوزه آن دستگیر شده ارجاع داده می شود تا تحقیقات لازم توسط کلانتری مربوطه انجام شود.

در این صورت شاکی باید با توجه به محل ارتکاب جرم یا کشت کلانتری مربوط به قسمت (معاضدت قضائی) مراجعه کرده و دستور رئیس بخش مربوطه شکوائیه خود را به قسمت ثبت رایانه نماید

پس از ثبت شکوائیه باید آن را در اختیار یکی از ضابطین دادگستری که در آن محل (معاضدت قضائی) مشغول به کار هستند قرار دهد تا اطلاعات و تحقیقات دستور داده شده توسط ضابطین دادگستری مربوطه انجام گیرد و پرونده دوباره به دادسرا ارجاع داده شود.

۲. ارجاع پرونده به یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی:
در این حالت شاکی پس از تحویل شکوائیه از معاونت ارجاع باید به دادیاری یا بازپرس مشخص شده که قسمت پایین شکوائیه نوشته می شود، مراجعه کرده تا پرونده در آن شعبه ثبت گردد.

البته ممکن است قبل از ثبت شکایت بازپرس یا دادیار محترم دستوراتی برای انجام تحقیقات مقدماتی برای کلانتری مربوطه صادر نماید که در این صورت شخص باید به کلانتری مربوطه مراجعه نماید و اقداماتی که در حالت اول شرح داده شد را انجام دهد.

د) اخطاریه و تعیین جلسه در شعب دادیاری یا بازپرسی بعد از برگشت پرونده از کلانتری یا آگاهی مربوطه مدیر دفتر شعبه پس و تحریر کلاسه پرونده روی پوشه و بررسی اسناد و مدارک پیوست در صورتی که پرونده را کامل ببیند فورأ پرونده را در اختیار شعب رسیدگی کننده قرار خواهد داد.

1 – پرونده از نظر شعب رسیدگی کننده کامل است:
بازپرسی یا دادیاری رسیدگی کننده دستور تعیین وقت رسیدگی به ساعت – روز – ماه – سال) به همراه علت حضور را به مدیر اعلام و مدیر ضمن صدور اخطاریهای و تحویل آن به واحد ابلاغات قضائی یا کلانتری مربوط وقت جلسه رسیدگی را به طرفین یا وکلای آنان ابلاغ می کند.

در اخطاریه باید حتما علت حضور متهم به همراه نتیجه عدم حضور و حق داشتن وکیل باید قید شود.

۲. پرونده از نظر شعب رسیدگی کننده ناقص است:

اگر تحقیقات ناقص باشد یا نیاز به تحقیقات یا استماع شهادت شهود باشد یا ارجاع امر به کارشناسی نیاز باشد پرونده مجددا به دستور مقام قضائی حسب مورد به کارشناسی یا کلانتری یا آگاهی مربوطه ارجاع می شود تا دستورات قضائی به سرانجام برسد.

پیام بگذارید